Please see below the options that are currently available for you to offer your feedback and suggestions

Co-producing a new Charter (set of expectations/promises) for Swansea Bay Maternity Services. | Cyd-gynhyrchu Siarter newydd (set o ddisgwyliadau/addewidion) ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe. Following the invaluable feedback from our various surveys and the incredible feedback in the 'Midwife of the Year' competition, the Swansea Bay Maternity Voices Partnership will be co-producing a new Charter (set of expectations/promises) for Swansea Bay Maternity Services. We have discussed this at the last set of Service Provider and Service User meetings. The charter will list commitments from: Maternity Service Providers* to Service Users**, and Service Users to Maternity Service Providers. *Maternity Service Providers refers to any member of Swansea Bay University Health Board staff who support and provide care to those who are pregnant, birthing or in their postnatal period. It includes but is not limited to, those working across Antenatal care, labour, midwifery and neonatal wards & NICU as well as community feeding team, to include midwives, health visitors, obstetricians, infant feeding specialists, **Service Users refer to patients and their families within Swansea Bay who use Swansea Bay Maternity Services in any way (antenatal, postnatally etc). Over the coming weeks we'd love you to participate in the co-production of the Charter to ensure it represents what you think is important. The first step of co-producing the Charter is this Service User's Survey (Service Providers survey to follow this). Please note your responses will be kept anonymous, and we will keep your responses for 5 years. Many thanks for your contribution, Swansea Bay Maternity Voices Partnership (MVP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Yn dilyn yr adborth amhrisiadwy o'n harolygon amrywiol a'r adborth anhygoel yng nghystadleuaeth 'Bydwraig y Flwyddyn', bydd Partneriaeth Lleisiau Mamolaeth Bae Abertawe yn cyd-gynhyrchu Siarter newydd (set o ddisgwyliadau/addewidion) ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe. Rydym wedi trafod hyn yn y gyfres ddiwethaf o gyfarfodydd Darparwr Gwasanaeth a Defnyddwyr Gwasanaeth. Bydd y siarter yn rhestru ymrwymiadau gan: Darparwyr Gwasanaethau Mamolaeth* i Ddefnyddwyr Gwasanaeth**, a Defnyddwyr Gwasanaeth i Ddarparwyr Gwasanaethau Mamolaeth. *Mae Darparwyr Gwasanaethau Mamolaeth yn cyfeirio at unrhyw aelod o staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe sy'n cefnogi ac yn darparu gofal i'r rhai sy'n feichiog, yn geni neu yn eu cyfnod ôl-enedigol. Mae’n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhai sy’n gweithio ar draws wardiau gofal cyn geni, esgor, bydwreigiaeth a newyddenedigol ac NICU yn ogystal â’r tîm bwydo cymunedol, i gynnwys bydwragedd, ymwelwyr iechyd, obstetryddion, arbenigwyr bwydo babanod, **Mae Defnyddwyr Gwasanaeth yn cyfeirio at gleifion a'u teuluoedd ym Mae Abertawe sy'n defnyddio Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe mewn unrhyw ffordd (cyn geni, ôl-enedigol ac ati). Dros yr wythnosau nesaf byddem wrth ein bodd petaech yn cymryd rhan yn y gwaith o gyd-gynhyrchu'r Siarter i sicrhau ei bod yn cynrychioli'r hyn sy'n bwysig yn eich barn chi. Cam cyntaf cyd-gynhyrchu’r Siarter yw’r Arolwg Defnyddwyr Gwasanaeth hwn (arolwg Darparwyr Gwasanaeth i ddilyn hyn). Sylwch y bydd eich ymatebion yn cael eu cadw'n ddienw, a byddwn yn cadw'ch ymatebion am 5 mlynedd. Diolch yn fawr am eich cyfraniad, Partneriaeth Lleisiau Mamolaeth Bae Abertawe (MVP)
SERVICE PROVIDER SURVEY: Co-producing a new Charter (set of expectations/promises) for Swansea Bay Maternity Services. | AROLWG DARPARU GWASANAETH: Cyd-gynhyrchu Siarter newydd (set o ddisgwyliadau/addewidion) ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe. Following the invaluable feedback from our various surveys and the incredible feedback in the 'Midwife of the Year' competition, the Swansea Bay Maternity Voices Partnership will be co-producing a new Charter (set of expectations/promises) for Swansea Bay Maternity Services. We have discussed this at the last set of Service Provider and Service User meetings. The charter will list commitments from: Maternity Service Providers* to Service Users**, and Service Users to Maternity Service Providers. *Maternity Service Providers refers to any member of Swansea Bay University Health Board staff who support and provide care to those who are pregnant, birthing or in their postnatal period. It includes but is not limited to, those working across Antenatal care, labour, midwifery and neonatal wards & NICU as well as community feeding team, to include midwives, health visitors, obstetricians, infant feeding specialists, **Service Users refer to patients and their families within Swansea Bay who use Swansea Bay Maternity Services in any way (antenatal, postnatally etc). Over the coming weeks we'd love you to participate in the co-production of the Charter to ensure it represents what you think is important. The second step of co-producing the Charter is this Service Provider's Survey (Service User survey preceded this). Please note your responses will be kept anonymous, and we will keep your responses for 5 years. Many thanks for your contribution, Swansea Bay Maternity Voices Partnership (MVP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Yn dilyn yr adborth amhrisiadwy o'n harolygon amrywiol a'r adborth anhygoel yng nghystadleuaeth 'Bydwraig y Flwyddyn', bydd Partneriaeth Lleisiau Mamolaeth Bae Abertawe yn cyd-gynhyrchu Siarter newydd (set o ddisgwyliadau/addewidion) ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe. Rydym wedi trafod hyn yn y gyfres ddiwethaf o gyfarfodydd Darparwr Gwasanaeth a Defnyddwyr Gwasanaeth. Bydd y siarter yn rhestru ymrwymiadau gan: Darparwyr Gwasanaethau Mamolaeth* i Ddefnyddwyr Gwasanaeth**, a Defnyddwyr Gwasanaeth i Ddarparwyr Gwasanaethau Mamolaeth. *Mae Darparwyr Gwasanaethau Mamolaeth yn cyfeirio at unrhyw aelod o staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe sy'n cefnogi ac yn darparu gofal i'r rhai sy'n feichiog, yn geni neu yn eu cyfnod ôl-enedigol. Mae’n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhai sy’n gweithio ar draws wardiau gofal cyn geni, esgor, bydwreigiaeth a newyddenedigol ac NICU yn ogystal â’r tîm bwydo cymunedol, i gynnwys bydwragedd, ymwelwyr iechyd, obstetryddion, arbenigwyr bwydo babanod, **Mae Defnyddwyr Gwasanaeth yn cyfeirio at gleifion a'u teuluoedd ym Mae Abertawe sy'n defnyddio Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe mewn unrhyw ffordd (cyn geni, ôl-enedigol ac ati). Dros yr wythnosau nesaf byddem wrth ein bodd petaech yn cymryd rhan yn y gwaith o gyd-gynhyrchu'r Siarter i sicrhau ei bod yn cynrychioli'r hyn sy'n bwysig yn eich barn chi. Ail gam cyd-gynhyrchu'r Siarter yw'r Arolwg Darparwr Gwasanaeth hwn (arolwg Defnyddwyr Gwasanaeth cyn hyn). Sylwch y bydd eich ymatebion yn cael eu cadw'n ddienw, a byddwn yn cadw'ch ymatebion am 5 mlynedd. Diolch yn fawr am eich cyfraniad, Partneriaeth Lleisiau Mamolaeth Bae Abertawe (MVP)

If you have used Swansea Bay Maternity Services as a Maternity Service User in the last 5 years we would love to hear your experiences

Please click here to take part in the Service User survey

If you currently provide or have recently provided a maternity service within the Swansea Bay catchment area - we would love to hear your valuable opinions and experiences too, to help feed-in to shaping local Swansea Bay Maternity Services in the future.  

Please click on the title above to take part

Would you prefer to email?

If you'd rather not use one of our prepared surveys, you can always email us with your full feedback and suggestions.  Just email swanseabay.maternityvoices@outlook.com

Prefer to talk?

If you'd rather have a chat with Lisa our Chair, or another member of the MVP team, to feedback and offer suggestions, either over the phone or in person, just drop us a message and we will be in touch to arrange a convenient day and time.  swanseabay.maternityvoices@outlook.com

Feedback from someone else?

If you have feedback that you'd like to send us on behalf of someone else, you can use this survey to offer input into our Swansea Bay Maternity Voices Partnership (MVP) Voices Log.